Diller


Ders

ECON 604 Uygulamalı Ekonometri Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin araştırma teknikleri ve yayın etiği hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -