Diller


Ders

POLS 421 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar Select Term:
Bu dersin amacı modernlik kavramının sorunlarını ve bunu kavramsallaştırmak ve eleştirmek için geliştirilen yaklaşımları incelemektir. İlgi odağımız üç ana felsefi yaklaşım olacaktır: Eleştirel kuram, hermenötik ve genealogy (soy kütüğü çırkarma). Dersin ana ilgisi bu yaklaşımların yöntemleri ve temel savları üzerinedir. Ayrıca bu üç yaklaşımın birbirleri ile olan ilişkileri ve karşılıklı eleştirileri incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -